Етаж III

Етаж 3
Апартамент А14 - ПродаденАпартамент А15 - ПродаденАпартамент А16Апартамент А17Апартамент А18 - ПродаденАпартамент А19Апартамент А20 - ПродаденАпартамент Б14Апартамент Б15 - ПродаденАпартамент Б16 - ПродаденАпартамент Б17 - ПродаденАпартамент Б18 - ПродаденАпартамент Б19Апартамент Б20 - Продаден

Апартамент А14 - Продаден

Апартамент А15 - Продаден

Апартамент А18 - Продаден

Апартамент Б15 - Продаден